شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه


تخلیه بنیه غذائی اراضی کشاورزی عامل بسیار مهمی است که ظرف تولید کشاورزی و دستیابی به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را با مخاطره مواجه نموده است. حاصلخیزی خاک، به عنوان یکی از ارکان پایداری منابع تولید، در صورت عدم اعمال مدیریت مناسب، به مخاطره افتاده و توان بارخیزی خاک های کشاورزی کاهش می یابد. برای دست یابی به یک عملکرد پایدار، مستمر و مطلوب، افزون بر حفظ حاصلخیزی خاک، تغذیه مناسب گیاه نیز از ضروریات است. بر همین اساس هدف اصلی شرکت کیمیا زرین شناخت وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و پایه‌گذاری و عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با استفاده از کودهای آلی و ارگانیک در ایران می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.