انواع کود آمینو اسید و خواص آن برای گیاهان و درختان