solid4-2048x1443
کود مایع هیومیکس (Humix)

یک کود کامل مایع است که بر پایه ی اسیدهای آمینه سنتزی ساخته شده است. این ترکیب برای رشد مطلوب سبزیجات، صیفی جات، درختان میوه و محصولات زراعی تنظیم شده و با فعال کردن فرآیند ریشه زایی گیاهان باعث رشد رویشی گیاه میشود.
این ترکیب در شرایط تنش، نقش موثری در بازگشت گیاه به شرایط طبیعی دارد. هیومیکس در اکثر کشت ها باعث افزایش میوه دهی و در درختان میوه باعث افزایش رشد میوه و بالا رفتن کیفیت محصول می شود.

کود مایع هیومیکس بااکثر ترکیبات معمول در کشاورزی به جز ترکیباتی با PH خیلی بالا (قلیایی) و یا خیلی پایین (اسیدی) قابلیت اختلاط دارد. کاربرد عناصر غذایی مکمل- از قبیل عناصر اصلی NPK ویا میکرو المانها همزمان با مصرف کود مایع هیومیکس می تواند در اثر بخشی بهتر و افزیش کارایی آن موثرتر باشد.