فولویک اسید (Fulvic Acid)

تاثیر فولویک اسید بر گیاه

مواد فولویکی محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی در شرایط ویژه توسط میکروارگانیسم های خاص می باشند. از آنجایی که این ماده PH اسیدی ضعیف دارد و مشتق از هوموس می باشد به نام هیومیک اسید شناخته می شود. اما حقیقتا هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و چه آلی ندارد. اسید فولویک در آب، مواد قلیایی و اسید محلول می باشد.

فولویک اسید کوچکترین بخش های مولکولی از ترکیبات هیومیکی می باشند. هیومیک اسید و فولویک اسید در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک بر روی بقایای گیاهی در شرایط هوازی بوجود می آیند.

فولویک اسید طبیعی به رنگ طلایی است، و به خاطر کوچکی ابعاد مولکولی فولویک اسید به راحتی توانایی عبور و جذب از طریق برگ و حتی بخش میتوکندری سلول گیاهی را دارا می باشد، بر این اساس ترکیبات فولویک اسید بسیار مناسب جهت پاشش بر روی برگ و یا جذب ریشه ای می باشد.

فولویک اسید در ترکیب با آب دارای وزن مولکولی پایینی است و بر خلاف هیومیک اسید می توانند به شکل 100% خالص جذب سلول زنده می شود در نتیجه گیاه قادر است مقدار زیادی از فولویک اسید را جذب و در ساختمان خود نگه دارد. وجود فولویک اسید سبب میشود که حلالیت مواد نامحلول آبی حداقل 20 برابر بیشتر از زمانی شود که آب به تنهایی باشد و علت آن کاهش کشش سطحی آب در حضور فولویک اسید و در نتیجه افزایش نفوذ مولکول های آلی از غشاء سلولی است.